Stadgar för Riksförbundet Anhöriga Mot Droger (AMD Riks)
Antagna 2009-08-22-  redigerade den 2012-05-12 & 2016-05-22
Stadgar för Riksförbundet Anhöriga Mot Droger (AMD Riks) 
1 § Namn och syfte 1:1. Förbundets namn är Riksförbundet Anhöriga Mot Droger (AMD Riks)
1:2. Förbundets syfte är:
1 ) att samla, utveckla och förmedla kunskap och att arbeta mot missbruk av droger, 
2 ) att stödja och vägleda anhöriga till missbrukare så de själva kan leva ett gott liv, 
3 ) att främja lättillgänglig och professionell behandling, i första hand drogfri sådan, för personer med missbruksproblematik 
4 ) att arbeta mot missbruk och annan olovlig hantering av narkotika, dopningsmedel, hälsofarliga varor och liknande medel samt missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel 
5) att verka för en restriktiv narkotikapolitik med syfte att begränsa användningen av narkotika och medel med likartad verkan till medicinska och vetenskapliga syften samt arbeta mot legalisering av narkotika och liknande medel samt 
6 ) att främja forskning för drogfri behandling av missbrukare  
1:3 Riksförbundets verksamhet baseras på och stöder Förenta Nationernas narkotikakonventioner, Europarådets konvention om mänskliga rättigheter med tilläggsprotokoll samt Förenta Nationernas Barnkonvention.  
1:4 Riksförbundet är obundet i religiösa och partipolitiska frågor.  
2 § Medlemskap och förtroendeuppdrag
2:1. Ordinarie medlemskap kan vinnas av lokalförening som har förklarat sig villig att arbeta för förbundets syfte och som godkänt förbundets stadgar och grundsatser.  
2:2. Medlemskap beviljas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen får vägra medlemskap om det finns uppenbara skäl att antaga att lokalföreningen kommer att bryta mot förbundets stadgar eller skada eller störa förbundets verksamhet eller om lokalföreningen tidigare uteslutits ur förbundet och ej i väsentlig grad undanröjt de förhållanden som utgjorde grund för uteslutningen. 
2:3. Medlem skall tillhöra lokalförening. Riksförbundet skall föra ett centralt medlemsregister, på AMD:s kansli som uppdateras fortlöpande enligt underlag från lokalföreningarna. 
2:4. Ingen medlemsavgift betalas från lokalförening till riksförbundet. Viss del av lokalföreningens medlemsavgifter ska betalas in till riksförbundet. Summan beslutas av förbundsstämman.  
2:5. Förbundsstyrelsen får utesluta lokalförening, vars kvarstående i förbundet skulle inverka menligt på verksamheten. Före sådant beslut skall lokalföreningen beredas tillfälle att yttra sig. Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning får överklagas till förbundsstämman. Vid förbundsstyrelsens eller förbundsstämmans omröstning i fråga rörande uteslutning av en lokalförening skall vid omröstning beslut fattas med trefjärdedels majoritet. Styrelseledamot eller ombud för berörd lokalförening har då ej rösträtt.  
 
2:6. Till förtroendeuppdrag inom riksförbundet utom extern revisor får endast väljas den som är medlem i AMD. 
2:7. Förbundsstyrelsen får till hedersmedlem antaga enskild person som genom sin verksamhet inom eller utom förbundet under lång tid kraftfullt verkat för att förbättra medlemsgruppens levnadsvillkor eller sociala utveckling eller gjort annan, jämförlig insats till gagn för medlemmarna eller förbundet. Endast förbundsstyrelsen får utse hedersmedlemmar. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Hedersmedlem har ej rösträtt inom förbundet.  
3 § Förbundsstämma
3:1. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Förbundsstämman består av lokalföreningarnas ombud, förbundsstyrelseledamöterna samt revisorerna. Varje lokalföreningsombud och varje förbundsstyrelseledamot har en röst. Extern revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Förbundsstyrelsen äger ej rösträtt i frågor som gäller dess egen ansvarsfrihet. Vid beslut som ej avser ändring av stadgarna eller nedläggning av förbundet gäller enkel majoritet. Sluten omröstning skall genomföras om någon så begär. Vid lika röstetal avgörs både val och beslut genom lottning. Vid beslut som avser ändring av stadgarna eller nedläggning av förbundet gäller bestämmelserna i § 11. Medlem i lokalförening som ej är ombud har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt, men ej rösträtt. 
3:2. Lokalförening har rätt att till förbundsstämman utse följande antal röstberättigat ombud och suppleanter:  
Antal medlemmar                 Antal röstberättigade ombud                                             Antal suppleanter  
1-25                                        1                                                               1
26-50                                    2                                                               2
51 eller fler                         3                                                               3
Vid förfall för en ordinarie ledamot inträder suppleanten eller, om lokalföreningen har rätt till flera suppleanter, suppleanterna i den ordning de blivit valda. Riksförbundet bekostar de tjänstgörande ombudens resor och uppehälle i anslutning till förbundsstämman. 
3:3. Ordinarie förbundsstämma, hålles vartannat år före utgången av maj månad. 
3:4. Extra förbundsstämma hålles då förbundsstyrelsen så beslutar. Extra förbundsstämma får inkallas även av revisorerna. Extra förbundsstämma skall också inkallas om minst en fjärdedel av lokalföreningarna begär det. Sådan begäran skall riktas till förbundsstyrelsen och ange den fråga som föranlett framställningen. Har förbundsstämman inkallats på begäran av lokalföreningarna eller av revisorerna skall sådant möte hållas inom två månader från det att begäran inkom till förbundsstyrelsen. Vid extra förbundsstämma gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie förbundsstämma. 
3:5. Kallelse till ordinarie förbundsstämma skall utsändas till lokalföreningarna senast två månader före förbundsstämman. Kallelse till extra förbundsstämma skall utsändas till lokalföreningarna senast en månad före förbundsstämman samt innehålla uppgift om skälet för dess inkallande. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och andra handlingar skall utsändas till lokalförening senast fjorton dagar före förbundsstämman.  
3:6. Förslag som lokalförening önskar ha behandlat av förbundsstämman skall vara förbundsstyrelsen eller kansliet till handa senast två månader före förbundsstämman. Förbundsstyrelsen skall avge yttrande över sådant förslag. 
3:7. Vid förbundsstämma som tillika är ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1 Förbundsstämmans öppnande
2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för förbundsstämman
3 Upprop
4 Fastställande av dagordningen
5 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
6 Behandling av förbundsstyrelsens berättelse över verksamheten
7 Behandling av förbundsstyrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen
8 Behandling av revisorernas berättelse
9 Fastställande av resultat- och balansräkning
10 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
11 Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
12 Behandling av övriga förslag från förbundsstyrelsen
13 Behandling av förslag som väckts av medlem eller lokalförening
14 Fråga om arvoden för förtroendeuppdrag
15 Val av förbundsordförande på två år
16 Val av övriga ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen på två år
17 Val av revisorer och revisorssuppleanter på två år
18 Val av valberedning
19 Övriga frågor
20 Förbundsstämmans avslutande 
3:8. Ordinarie förbundsstämma utser för en tid av två år en valberedning om tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall förbereda samtliga val vid kommande förbundsstämma. Valberedningens förslag skall utsändas med stämmohandlingarna. 
4 § Förbundsstyrelse
4:1. Mellan ordinarie förbundsstämmor leds förbundets verksamhet av en förbundsstyrelse, som har att förvalta förbundets tillgångar samt handha dess räkenskaper och arkiv. Förbundsstyrelsen skall vinnlägga sig om att vårda förbundets angelägenheter, utveckla dess verksamhet samt främja lokalföreningarnas arbete. 
4:2. Förbundsstyrelsen skall bestå av förbundsordförande som utsetts genom särskilt val. Sekreterare och kassör utses vid konstituerande möte.  Ordförandens mandatperiod är max sex år. Riksförbundets styrelse består av lägst fem och högst nio ledamöter. Antalet ledamöter inklusive ordföranden, sekreteraren och kassören skall vara udda. Valperioden är två år. Förbundsstyrelsen väljer inom sig övriga funktionärer samt utser inom eller utom sig firmatecknare.
 
 4:3. Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Förekommer lika röstetal tillämpas vid val lotten och vid övriga beslut utslagsröst av i första hand förbundsordföranden eller i andra hand tjänstgörande mötesordförande. Vid förbundsstyrelsens möten föres protokoll, som justeras av ordföranden och en särskilt utsedd protokolljusterare. Styrelseledamot som deltager per telefon eller per capsulam skall egenhändigt underteckna protokollet. Styrelseledamot har rätt att anteckna avvikande mening till protokollet. 
4:4. Förbundsstyrelsen får inom sig utse verkställande utskott för beredning eller beslut i ärenden av de slag som förbundsstyrelsen anger. Självskrivna ledamöter i verkställande utskottet är ordföranden, sekreteraren och kassören. Verkställande utskottets protokoll skall anmälas vid förbundsstyrelsens sammanträden. Förbundsstyrelsen får till sina sammanträden adjungera medlem eller annan person för ett visst sammanträde eller för en viss period, dock längst intill närmast följande ordinarie förbundsstämma.  
4:5. Om förbundsstyrelsens eller arbetsutskottets beslut ej kan avvaktas i brådskande ärende får förbundsordföranden eller dennes ställföreträdare fatta interimistiskt beslut i ärendet. Sådant beslut skall godkännas av förbundsstyrelsen eller arbetsutskottet vid närmast följande sammanträde.  
4:6. Förbundsstyrelsen avger vartannat år berättelse över verksamheten samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen. 
4:7. Förbundsstyrelsen beslutar om ersättning för omkostnader eller utfört arbete vid uppdrag inom eller utom förbundet, då ersättning ej utgår från annat håll.  Ersättning för omkostnader i samband med resor eller andra uppdrag skall, såvida ej annat påkallas av synnerliga omständigheter, följa Skatteverkets skattefria regler och belopp. 
4:8. Förbundsstyrelsen utser redaktör(er) och redaktionskommitté(er) för förbundets publikationer och hemsidor.  
4:9. Mellan ordinarie förbundsstämmor får förbundsstyrelsen eller enskild ledamot av förbundsstyrelsen avsättas endast om frågan om avsättande väckts enligt 3:4 eller 5:2 samt om vid den på så vis inkallade extra förbundsstämman minst två tredjedelar av de närvarande röstat för beslutet. Om förbundsstyrelsen eller en ledamot blir avsatt, skall den extra föreningsstämman förrätta fyllnadsval för den återstående mandatperioden. 
5 § Revisorer
5:1. Ordinarie förbundsstämma utser för en tid av två år två revisorer, vilka har att avge berättelse över sin granskning. Minst en av revisorerna bör vara auktoriserad, godkänd eller erfaren i granskningsarbete. Förbundsstämman väljer därtill två revisorssuppleanter. Extern revisor är befriad från kravet att vara ordinarie medlem.  
5:2. Revisorerna har rätt att övervara förbundsstyrelsens sammanträden och att inkalla extra förbundsstämma.  
6 § Anhöriggrupp och Lokalförening
6:1. Förbundsstyrelsen godkänner nya lokalföreningar efter ansökan till Riksförbundet.  
6:2. För lokalförening gäller förbundets normalstadgar. Normalstadgarna fastställs av förbundsstämman.  
6:3. Lokalförening skall varje år före utgången av mars månad till förbundskansliet avge rapport om sin verksamhet och sina räkenskaper under föregående år. Antalet betalande medlemmar i Lokalföreningen meddelas också till Riksförbundet. Förbundsstyrelsen får bevilja förlängd frist. 
 
6:4. Förbundsstyrelsen äger rätt att granska lokalförenings handlingar och räkenskaper. 
6:5. Lokalförening som utträtt eller uteslutits ur riksförbundet har ej rätt att använda namnet ”Anhöriga mot droger”, förbundets symboler eller material, ej heller rätt att få ekonomiskt bidrag eller annat stöd av förbundet.  
6:6. Riksförbundet äger ej rätt att utesluta enskild medlem ur lokalförening.
7 § Verksamhet
7:1. Förbundsstämman beslutar om planer och budget för förbundets verksamhet. 
7:2. Förbundsstyrelsen beslutar om medlemskap i andra organisationer eller varaktigt samarbete med andra parter. 
7:3. Förbundets verksamhetsår är två kalenderår. 
7:4. All verksamhet inom förbundet och lokalföreningarna skall vara fria från droger, inklusive alkohol. 
8 § Kansli och Verksamhet
8:1. Förbundsstyrelsen beslutar i frågor som rör förbundets kansli, personal och hithörande frågor.  
9 § Personlig integritet
9:1. Förbundet skall i sin verksamhet följa samma regler för tysthetslöfte som finns i tillämpliga professionella etiska regler då det gäller skydd av uppgifter som rör enskild medlems personliga förhållanden. 
9:2. Vid beslut som rör medlems eller anställds personliga förhållanden gäller samma regler om jäv som i svensk lag.  
10 § Stadgeändringar m.m.
10:1. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas antingen med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie förbundsstämma eller genom likalydande beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie förbundsstämma. Sker beslut vid två förbundsstämmor skall minst en månad förflyta mellan dem. Förslag till ändring av stadgarna skall utsändas med handlingarna till stämman. 
10:2. Beslut om upplösning av förbundet fattas genom likalydande beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid varje av två på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie förbundsstämma. Mellan förbundsstämmorna skall förflyta minst en månad. Vid beslut om upplösning skall förbundets tillgångar fördelas mellan kvarvarande lokalföreningar på sätt som beslutas av den sista förbundsstämman. Förslag om upplösning av förbundet skall utsändas med kallelsen. 
10:3. Tvist mellan förbundet och medlem, lokalförening eller regionråd skall slutligt avgöras enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.   
Lena Larsson  Mötesordförande
 
Lars-Erik Larsson   Protokollsekreterare