Föreningspolicy  AMD (Anhöriga Mot Droger) 
• Är en demokratisk anhörigorganisation där alla medlemmar har samma röst och samma möjlighet att göra sin röst hörd 
• Ser alla i missbrukarens nätverk som den viktiga resurs de är för att få missbrukaren drogfri. Vi arbetar för att alla ska dra åt samma håll för att uppnå detta mål. 
• Ser alla som finns i missbrukarens nätverk och som vill hjälpa missbrukaren att bli drogfri som anhöriga således även de som inte tillhör den närmaste familjen. 
• Pekar på den viktiga roll en anhörig har för att hjälpa missbrukaren tillbaka till ett drogfritt och värdigt liv. AMD:s mål är att minska eller helt få slut på medberoendet hos de anhöriga och att stödja dem i att själva få ett bra liv. 
• Vägleder, stödjer och ger råd till anhöriga till missbrukare av narkotika och andra droger. 
• Arbetar för ökad medverkan för anhöriga vid utredning, rådgivning och behandling av missbrukare. 
• Verkar för en restriktiv narkotikapolitik. 
• Arbetar för ökade möjligheter till drogtester, både slumpmässiga och misstankebaserade, utförda enligt Socialstyrelsens riktlinjer och av för ändamålet utbildad, kunnig och erfaren personal., 
• Missbruksvården har medikaliserats och substitutionsbehandling/underhållsbehandling är ofta det enda som erbjuds medan de psykosociala behandlingsmodellerna satts i strykklass. AMD förordar i första hand drogfri behandling. Substitutionsbehandling/underhållsbehandling skall ske under strikt kontrollerade former, endast i kombination med psykosocial behandling, nolltolerans mot sidomissbruk och alltid med nedtrappning och med målsättning drogfrihet. 

• AMD är emot de sprututbytesprogram som nu finns. Syftet med sprututbytesprogrammen uppges vara att de dels skall minska smittspridning och dels vara en möjlighet till kontakt med både kommunernas missbruksvård och landstingens beroendevård. Det finns ingen evidens för att detta fungerar. AMD motsätter sig både att det kommunala vetot tas bort och att åldersgränsen för deltagande sänks till 18 år. Om sprututbytesprogrammen finns kvar skall samverkan med socialtjänst och beroendevård vara obligatorisk och utredningar och vårdplanering för varje deltagare göras. 

• Informerar föräldrar, elever, lärare och övrig skolpersonal om droger. 
• Samarbetar med likasinnade organisationer, polis, socialtjänst och andra myndigheter som också vill se ett narkotikafritt samhälle som ett mål för vår verksamhet. 
• Uppmärksammar de myndigheter som arbetar med missbrukare på de anhörigas situation. 
• Arbetar för att motverka stigmatisering av familjer med missbruksproblematik

• All missbruksvård skall ha drogfrihet som målsättning.