Sidhuvudbild

Nej till alkohol

Andelen ungdomar i Järfälla som avstår alkohol har nära nog fördubblats sedan 2008. Bland eleverna i årskurs 9 har andelen helnykterister ökat från 36 till 68 procent och bland gymnasisterna år 2 från 14 till 33 procent.

Även bland storkonsumenterna – de som dricker sig berusade minst en gång i månaden – finns en tydlig nedåtgående trend. 2016 uppgav var tionde elev i årskurs 9 – såväl pojkar som flickor – att de berusar sig på alkohol minst en gång i månaden. År 2008 var det var fjärde 16-åring.

Bland de tre år äldre eleverna dricker en fjärdedel sig berusade minst en gång i månaden. Åtta år tidigare var den motsvarande siffran nästan den dubbla (46 procent).

Också mängden alkohol som Järfällas unga dricker minskar kraftigt. Idag dricker grundskolans niondeklassare en fjärdedel av vad jämnåriga år 2008 gjorde, medan de tre år äldre eleverna har mer än halverat sin alkoholmängd under samma period. Flickorna konsumerar betydligt mindre mängder än pojkarna i båda åldersgrupperna.

– Det är väldigt glädjande att fler och fler ungdomar väljer bort alkoholen, säger preventionssamordnaren i Järfälla, Erika Sjöblom. Det kan bero på en mängd olika faktorer, så som att allt färre föräldrar accepterar att deras ungdomar dricker alkohol innan de är 18 år. Den restriktiviteten kan i sin tur vara ett resultat av det förebyggande, kunskapsspridande arbete vi bedriver. Andra orsaker kan vara dagens hälsotrend och nya sätt att umgås på via nätet.

– Det är ett glädjande resultat. Samtidigt vill jag lyfta fram betydelsen av att ständigt arbeta förebyggande med den här typen av frågor. I det arbetet spelar föräldrar, skola, fritidsledare och socialtjänst en otroligt viktig roll, säger socialnämndens ordförande Bengt Harju (S).

Järfällas minderåriga får tag i alkohol framför allt genom kamrater och äldre syskon. Men langningen minskar kraftigt, framför allt till grundskoleeleverna. Bland dessa elever har langningen till pojkar minskat med två tredjedelar och till flickor med hälften jämfört med år 2008.

En trend som brutits är andelen rökare bland gymnasieeleverna i Järfälla. Efter att de senaste sex till åtta åren visat på en nedåtgående trend, har andelen rökare bland gymnasisterna i år 2 ökat sedan 2014. Pojkarna har ökat sin andel rökare från 16 till 20 procent och bland flickor från 20 till 23 procent.

Andelen niondeklassare som någon gång har använt narkotika har minskat till 6 procent. I 2014 års undersökning var det 9 procent som svarade ja på samma fråga. Bland pojkarna är andelen högre, 8 procent.

Bland eleverna i årskurs 2 på gymnasiet har dock användningen av narkotika ökat med en procentenhet till 17 jämfört med 2014. År 2008 svarade 19 procent i målgruppen att de prövat narkotika.

Senast uppdaterad 160903