ÅRSMÖTE 2019
DATUM: 26 MARS 2019
PLATS: Ängsgärdsgatan 5, Västerås  Ingång från baksidan.
 TID: kl 18.00
Program: Årsmöte, se bifogade föredragningslista nedan.
Efter årsmötet  bjuder föreningen på förtäring,
smörgåstårta och kaffe.
Ärenden till årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Anmälan om deltagande till Lotta Johnsson tel 076 713 41 22
mail charlottjonsson@hotmail.com
senast söndag 17 mars.
 VÄLKOMMEN!
 Styrelsen Anhöriga Mot DrogerFöredragningslista
Årsmöte vid Anhöriga Mot Droger
Tisdag den 26 Mars 2019
 1.    Val av ordförande för årsmötet
2.    Val av sekreterare för årsmötet
3.    Val av två personer jämte ordförande justera mötesprotokoll
4.    Fastställande av att årsmötet blivit i behörig ordning sammankallat
5.    Fastställande av föredragslistan
6.    Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2019
7.    Revisorns berättelse
8.    Frågor om ansvarsfrihet över det föregångna arbetsåret 2018
9.    Fastställande av verksamhetsplan 2019
10. Fastställande av medlemsavgiften 2020
11. Fastställande av budget 2019
12. Ärenden som hänskjutits till årsmötet
13. Val för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte av
               A)  Styrelsens ordförande
               B)  Ordinarie ledamöter i styrelsen samt ersättare
               C)  Revisor
               D)  Ombud och ersättare för vid ev extra Rixårsmöte
               E)  Valkommitté
14.  Årsmötets avslutning