K A L L E L S E TILL ÅRSMÖTE
 Du hälsas härmed varmt välkommen till årsmöte på AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla   
 Tid              måndagen den 4 mars 2019 kl. 19.00  OBS! TIDEN!!
 Plats           HSO:s lokal, Kopparvägen 17, Kallhäll
 Efter årsmötesförhandlingar enligt dagordning (se omstående sida) bjuder AMD sedvanligt på pizza. Därefter följer medlemsmöte med trevlig samvaro.
 Ingen förhandsanmälan behövs. Glöm inte medlemsavgiften, 150 kr/person, för 2019, plusgirokonto 75 45 67-6.
 
 VÄLKOMMEN!
Med vänlig hälsning
AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla
Lena Larsson
Har du en mailadress? Skicka den direkt till ordförande. Detta gör att vi kan hålla nere kostnaderna för utskick från AMD.
Stort tack för att du stöder oss i kampen mot knarket!
 
Å R S M Ö T E S D A G O R D N I N G
för AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla 2019-03-04
 
§ 1.                Mötet behörigen utlyst.
 § 2.                Godkännande av dagordning.
 § 3.                Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare.
 § 4.                Godkännande av verksamhetsberättelsen.
 § 5.                Godkännande av den ekonomiska redovisningen.
 § 6.                Revisorns berättelse.
 § 7.                Ansvarsfrihet för den sittande styrelsen.
 § 8.                Hur har det gångna året varit? Rapport från ordförande.
 § 9.                Hammarby Konsthandel AB
 § 10.              Val av ordförande.
 § 11.              Val av sekreterare.
 § 12.              Val av kassör.
 § 13.              Val av ledamöter och suppleanter
 § 14.              Val av valberedning
 § 15               Val av revisor.
 § 16.              Verksamhetsplan för 2018
 § 17.              Redogörelse för 2018 års budget
 § 18               Medlemsavgiften
 § 19.              Övriga frågor.
-        Information om vårens Ordförandekonferens  
-        Hemsidan
-        NARKOTIKAFRÅGAN
 § 20.              Ordförande har ordet.